mapOur Location
Check on Maps
ContactM. Sadasivam
+91-98424-32732
Om Sarva Mangal Manglaye Shivay Sarvaarth Sadhike
Sharanye Trayambake Gauri Narayaani Namostu Te -Hari OM

Sivayanamas

ĺï ïVéD >twçé íuÅD ¶>[ EÅ©A kVFÍ> ¶>[ EÅ©A kVFÍ> \[ª[ \V¼k_ ¨Ës (g-D AÅåV±®) ¶kòç¦B gâEÂïVéÝ]_ ØÃVFçï å_Ùì ¨[®D, g]l_

>u¼ÃVm ¶ÅÍ>Vºþ ¼ïVâç¦l_ c^á ¶ò^tz sÄVéVâE c¦ÐçÅ s·kªV>·kVt ¼ïVso_ 300gõ|ïáVï zDÃV¸¼­ïD åç¦ØÃÅV\_ c^ám.

]ò©Ãè ØÄËk¼ª åç¦ØÃÅ ¶]_ cºï^ ¶çªkö[ ú﹩AD Ö¦DØÃÅ >VºïáV_ ÖB[Åá¡ W] kwºþ c>¡\V® ¶[A¦[ ¼kõ|þ¼ÅVD.

Latest News

Events

Upcomming Events.

 

 

 

Sivayanama